Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu

Sứ mạng: Khoa Kế toán - Kiểm toán cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực và các sản phẩm nghiên cứu khoa học, đào tạo chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán kiểm toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và hội nhập quốc tế; và sự hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam với các trường đại học khác trên thế giới. 

Tầm nhìn: Đến năm 2020, khoa Kế toán - Kiểm toán sẽ trở thành một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu, tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại Việt Nam và khu vực.

Mục tiêu đến năm 2020: 

Để góp phần đạt được sứ mệnh và tầm nhìn của Khoa Kế toán - Kiểm toán và trường Đại học Kinh tế - Luật, Khoa Kế toán - Kiểm toán đã đặt ra mục tiêu đến 2020:

  • Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; 
  • Hoàn thiện, phát triển chương trình đào tạo tiên tiến phù hợp với trình độ giáo dục đại học trong khu vực và quốc tế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường Đại học trong và ngoài nước. 
  • Áp dụng phương pháp giảng dạy và nghiên cứu phù hợp với xu thế giáo dục trong thời đại mới, phù hợp với chiến lược giảng dạy của Khoa Kế toán - Kiểm toán
  • Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, quan hệ với các hiệp hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế, trong đào tạo nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán thể hiện qua việc liên kết giữa khoa Kế toán - Kiểm toán và các tổ chức nghề nghiệp.


Tổng truy cập: 536,762

40,968