Công trình đang thực hiện

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐANG THỰC HIỆN

STT

Tên công trình

Tác giả/nhiệm vụ

Cấp

Thời  gian bắt đầu thực hiện

Ngày nghiệm thu (dự kiến)

1

Ảnh hưởng của nhân tố văn hóa và mối quan hệ kinh doanh đến quyết đinh đầu tư của các công ty nước ngoài tại tỉnh Bình Dương

Chủ nhiệm đề tài

TS Nguyễn Thị Lan Anh

Tham gia

TS La Xuân Đào

NCS Nguyễn Thị Khoa

NCS Trần Thiện Trúc Phượng

Cơ sở

1/1/2015

31/12/2015

2

Sự tương tác giữa đầu vào và đầu ra của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại đồng bằng sông Cửu long

Chủ nhiệm đề tài

TS La Xuân Đào

Tham gia

TS Từ Văn Bình
TS Nguyễn Thị Lan Anh
ThS Nguyễn Thị Khoa
ThS Nguyễn Thanh Trọng

Bộ

1/1/2015

31/12/2016

3

Phát triển dịch vụ xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn Tp.HCM

Chủ nhiệm đề tài

NCS Nguyễn Thị Khoa

Luận án Tiến sĩ

1/9/2012

31/08/2015

4

Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin kế toán

Chủ nhiệm đề tài

NCS Phạm Quốc Thuần

Luận án Tiến sĩ

1/12/2012

1/12/2016

5

Các nhân tố tác động đến việc vận dụng IFRS tại Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài

NCS Hồ Xuân Thủy

Luận án Tiến sĩ

1/12/2011

1/12/2015

6

Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính hợp nhất tại Việt nam 

Chủ nhiệm đề tài

NCS Hồng Dương Sơn

Luận án Tiến sĩ

1/12/2012

1/12/2016
Tổng truy cập: 536,756

40,962