Quyết định Về việc giao đề tài và phân công cán bộ hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016 (10/12/2015)

Khoa KTKT xin thông báo Quyết định số: 1127 /QĐ/ĐHKTL-SĐH&QLKH của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật về việc giao đề tài và phân công cán bộ hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016.

Tổng truy cập: 466,515

35,889