Chuẩn mực Kiểm toán số 200

Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Chuẩn mực Kiểm toán số 210

Hợp đồng kiểm toán

Chuẩn mực Kiểm toán số 220

Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính

Chuẩn mực Kiểm toán số 230

Tài liệu, hồ sơ kiểm toán

Chuẩn mực Kiểm toán số 240

Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Chuẩn mực Kiểm toán số 250

Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính

Chuẩn mực Kiểm toán số 260

Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán

Chuẩn mực Kiểm toán số 265

Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán

Chuẩn mực Kiểm toán số 300

Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

Chuẩn mực Kiểm toán số 315

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị

Tổng truy cập: 920,658

95,414