QUY TRÌNH CẤP GIẤY GIỚI THIỆU

1. Sinh viên năm 4 liên hệ thực tập tốt nghiệp: 

Đợt chính thức: Mỗi sinh viên được cấp 06 giấy Giới thiệu thực tập. Giấy giới thiệu có giá trị theo kế hoạch thực hiện báo cáo chuyên đề thực tập, thời gian từ khoảng tuần đầu tháng 12 đến tuần thứ 2 của tháng 3 hàng năm (12 tuần).

Quy trình:

-        Sau khi có kế hoạch năm học của trường, vào khoảng đầu tuần thứ 4 của tháng 8, Khoa sẽ chuyển file word “Giấy giới thiệu” đã cập nhật thời gian thực tập về cho lớp trưởng.

-         Lớp trưởng sẽ lập file excel Danh sách sinh viên, chuyển các thông tin cần thiết sang file word Giấy giới thiệu.

-          Lớp trưởng gửi file Danh sách sinh viên (exel) và file Giấy giới thiệu về Khoa vào cuối tuần thứ 1 của tháng 9 (*). Sau khi được thư ký khoa duyệt file, lớp trưởng in 5 giấy giới thiệu/sinh viên.

-         Lớp trưởng và thư ký Khoa sẽ hoàn thành thủ tục chữ ký của Trưởng khoa, chuyển qua Phòng TCHC đóng dấu. Khoa sẽ chuyển cho lớp đúng vào ngày làm việc tuần thứ 2 của tháng 9.

Đợt không chính thức: Trước thời điểm chính thức hoặc sau đợt trên, sinh viên chủ động email cho khoa thông tin Họ và tên, Mã số sinh viên, Mã lớp, tên đơn vị thực tập (nếu có) gửi về email khoa: khoaktkt@uel.edu.vn. SV lại văn phòng khoa nhận lại Giấy giới thiệu trong vòng 01 ngày làm việc.


Lưu ý: đối với các trường hợp học vượt và trả nợ, cá nhân chủ động đăng ký qua email của khoa để được cấp theo quy trình Đợt không chính thức.

Riêng đối với SV thực hiện Khóa luận tốt nghiệp nếu muốn quay về đơn vị thực tập xin thêm số liệu thì thực hiện quy trình như đợt không chính thức. Giấy giới thiệu có giá trị theo kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp của khoa. 

2. Sinh viên năm 3 liên hệ kiến tập hè: Cá nhân SV chủ động hoặc SV đăng ký danh sách cho lớp trưởng vào khoảng cuối tháng 5 hàng năm. Lớp trưởng email danh sách cho Khoa. Thời gian trả lại là 01 - 02 ngày kể từ khi nhận đăng ký từ lớp trưởng. Giấy giới thiệu có giá trị từ ngày bắt đầu nghỉ hè đến hết ngày 31/8 hàng năm.

3. Sinh viên liên hệ học Giáo dục quốc phòng, giám định sức khỏe: Giấy có giá trị theo yêu cầu của cá nhân. 

4. Sinh viên liên hệ số liệu phục vụ nghiên cứu khoa học: Giấy giới thiệu có giá trị tương đương với Kế hoạch thời gian thực hiện đề tài của khoa và thuộc đối tượng trong Quyết định giao đề tài NCKH của Trường; Hoặc theo Thời khóa biểu của học kỳ đối với yêu cầu của môn học. 

Hình thức đăng ký: 
- Sinh viên chủ động email cho khoa thông tin Họ và tên, Mã số sinh viên, Mã lớp, tên đơn vị cần liên hệ, thời gian dự kiến liên hệ gửi về email khoa: khoaktkt@uel.edu.vn.
- Sinh viên đến văn phòng khoa đăng ký trực tiếp

Thời gian trả kết quả: Ngay khi đăng ký hoặc không quá 01 ngày làm việc
Tổng truy cập: 1,398,526

140,333