Sơ đồ tổ chứcPhân công nhiệm vụ của Khoa Kế toán - Kiểm toán

1. Ban chủ nhiệm khoa:
- Trưởng Khoa: Quản lý, điều hành tất cả các hoạt động chung của khoa, cụ thể phụ trách chương trình đào tạo, hợp tác quốc tế, công tác giáo trình.  
- Phó trưởng Khoa: Phụ trách nghiên cứu khoa học, các hoạt động liên quan đến sinh viên, công tác kiểm định, quan hệ doanh nghiệp. 

2. Bộ môn 
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ ở bộ môn; 
- Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; 
- Xây dựng đề cương môn học; 
- Đề thi hết môn, đề thi tốt nghiệp; 
- Tham gia trực tiếp công tác giảng dạy và kiểm định chất lượng đào tạo; 
- Tham gia công việc khác cụ thể do phân công của trưởng Khoa. 

3. Giảng viên
- Giảng dạy, tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình;
- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học;
- Thực hiện nghiêm túc công tác cố vấn học tập được phân công;
- Cập nhật kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
- Tham gia các hoạt động do Trường, Khoa và bộ môn phân công.

4. Thư ký khoa
- Trực văn phòng khoa theo giờ làm việc của Trường;
- Là văn thư hành chính của Khoa, chuyển văn bản, thông tin từ Trường tới Khoa, bộ môn, giảng viên, sinh viên và ngược lại;
- Triển khai công tác chuyên môn theo chức năng và nhiệm vụ của khoa, triển khai tổ chức thực hiện báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp cho các lớp, triển khai nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa..;
- Tham gia các hoạt động do Trường, Khoa và bộ môn phân công.