Nhân sự

Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm có Ban chủ nhiệm Khoa: 1 trưởng khoa, 1 phó trưởng khoa, 1 trưởng bộ môn Kế toán và 1  Trưởng bộ môn Kiểm toán. 

Tổng số cán bộ viên chức của khoa KTKT là 20, trong đó có 19 giảng viên và 1 chuyên viên. Trong số 19 giảng viên cơ hữu có:

- 2 Phó giáo sư - tiến sỹ

- 6 tiến sỹ 

- và 11 thạc sỹ, trong đó có 7 giảng viên đang làm NCSCác giảng viên được đào tạo từ các nước phát triển như Úc, New Zealand, Liên Xô, Singapore và các cơ sở đào tạo uy tín trong nước. Đội ngũ giảng dạy của khoa có kinh nghiệm thực tế, chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm làm việc tại các công ty kế toán, công ty kiểm toán,...

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Kế toán - Kiểm toán


Cập nhật ngày 1/1/2024