Danh sách cố vấn học tập

 Danh sách cố vấn học tập niên khóa 2023 - 2024

Họ và tên giảng viên

Lớp

Khóa học

Năm học 2023 - 2024

ThS Nguyễn Chí Hiếu

K20405 2020 – 2024
TS Nguyễn Thị Khoa K20405 2020 – 2024
TS Nguyễn Hoàng Diệu Hiền K20405CA 2020 – 2024
TS Hồ Xuân Thủy K20409 2020 – 2024
NCS Bùi Ánh Thành K20409C
2020 – 2024
PGS TS Phan Đức Dũng K21405 2021 – 2025
PGS.TS Phạm Quốc Thuần K21405C 2021 – 2025
NCS Trương Thị Hạnh Dung K21405CA 2021 – 2025
TS Nguyễn Vĩnh Khương K21409 2021 – 2025
NCS Mai Thị Phương Thảo K21409C 2021 – 2025
ThS Hoàng Thị Mai Khánh K22409 2022 - 2026
NCS Lưu Văn Lập K22409C
2022 - 2026
NCS Trần Thanh Thúy Ngọc  K22405
2022 - 2026
ThS Phạm Thị Huyền Quyên K22405C
2022 - 2026
NCS Dương Trọng Nhân K22405CA
2022 - 2026
ThS Lợi Minh Thanh K23405A 2023 - 2027
TS Hồ Xuân Thủy K23405B 2023 - 2027
TS Nguyễn Hoàng Diệu Hiền K23405E 2023 - 2027
TS Nguyễn Thị Thu Thủy K23409A 2023 - 2027
ThS Nguyễn Chí Hiếu K23409B 2023 - 2027

Năm học 2018-2019: 17 lớp, 17 cố vấn học tập    

Năm học 2019-2020: 19 lớp, 16 cố vấn học tập

Năm học 2020-2021: 20 lớp, 16 cố vấn học tập 

Năm học 2021-2022: 20 lớp, 16 cố vấn học tập

Năm học 2022-2023: 20 lớp, 16 cố vấn học tập 

Năm học 2023 - 2024: 20 lớp, 16 cố vấn học tập

 
Cập nhật 16/05/2024