Danh sách cố vấn học tập

 Danh sách cố vấn học tập


Họ và tên giảng viên

Lớp

Khóa học

Năm học 2020-2021

TS Nguyễn Thị Khoa

K17405

2017 – 2021

NCS Nguyễn Hoàng Diệu Hiền

K17409

2017 – 2021

TS Phạm Quốc Thuần

K17405C

2017 – 2021

ThS Hoàng Thị Mai Khánh

K17405CA

2017 – 2021

ThS Nguyễn Chí Hiếu

K17409C

2017 – 2021

ThS Trương Thị Hạnh Dung

K18405

2018 – 2022

ThS Mai Thị Phương Thảo

K18409

2018 – 2022

TS Nguyễn Vĩnh Khương

K18405C

2018 – 2022

ThS Hoàng Thị Mai Khánh

K18405CA

2018 – 2022

PGS TS Phan Đức Dũng

K18409C

2018 – 2022

ThS Phạm Thị Huyền Quyên

K19405

2019 – 2023

NCS Lợi Minh Thanh K19405C 2019 – 2023
ThS Trần Thanh Thuý Ngọc K19405CA 2019 – 2023
NCS Lưu Văn Lập K19409 2019 – 2023
ThS Nguyễn Thị Thu Thuỷ K19409C 2019 – 2023
ThS Nguyễn Chí Hiếu K20405 2020 – 2024
TS Nguyễn Thị Khoa K20405 2020 – 2024
NCS Nguyễn Hoàng Diệu Hiền K20405CA 2020 – 2024
TS Hồ Xuân Thủy K20409 2020 – 2024
ThS Bùi Ánh Thành K20409C 2020 – 2024


Năm học 2016-2017: 13 lớp, 13 cố vấn học tập
Năm học 2017-2018: 14 lớp, 14 cố vấn học tập
Năm học 2018-2019: 17 lớp, 17 cố vấn học tập 
   
Năm học 2019-2020: 19 lớp, 16 cố vấn học tập

Năm học 2020-2021: 20 lớp, 16 cố vấn học tập    

Cập nhật 17/5/2021
                       


                        
Tổng truy cập: 1,299,425

107,010