Chuẩn mực Kiểm toán số 200 

Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Chuẩn mực Kiểm toán số 210 

Hợp đồng kiểm toán

Chuẩn mực Kiểm toán số 220 

Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính

Chuẩn mực Kiểm toán số 230 

Tài liệu, hồ sơ kiểm toán

Chuẩn mực Kiểm toán số 240 

Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Chuẩn mực Kiểm toán số 250 

Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính

Chuẩn mực Kiểm toán số 260 

Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán

Chuẩn mực Kiểm toán số 265 

Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán

Chuẩn mực Kiểm toán số 300 

Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

Chuẩn mực Kiểm toán số 315 

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị

Chuẩn mực Kiểm toán số 320 (14/10/2014)

Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán

Chuẩn mực Kiểm toán số 330 

Biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá