Định hướng nghiên cứu

Định hướng nghiên cứu khoa học giai đoạn 2021– 2025

Định hướng 1: Thông tin trên báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị.

Định hướng 2: Chính sách và định chế liên quan đến kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập.
Định hướng 3: Tác động của công nghệ thông tin trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Định hướng 4: Liên quan giáo dục, đào tạo kế toán- kiểm toán, hành vi kế toán viên, kiểm toán viên, đạo đức nghề nghiệp, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ.

Định hướng 5: Công bố thông tin phi tài chính.

 
Định hướng nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016 – 2020

Định hướng 1: Nghiên cứu các chính sách và các định chế pháp lý (tập trung vào lĩnh vực kế toán, tài chính và kiểm toán)

Định hướng 2: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý trong quản trị doanh nghiệp
Định hướng 3: Nghiên cứu về báo cáo tài chính, chất lượng thông tin trong báo cáo tài chính.

 

Định hướng nghiên cứu khoa học giai đoạn 2013 – 2015 


Định hướng 1: Nghiên cứu góp phần hoàn thiện các định chế pháp lý và mô hình quản trị doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế

  1. Áp dụng chuẩn mực Kế toán quốc tế IFRS đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
  2. Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính hợp nhất tại Việt Nam (2013-2017)
  3. Tác động của IFRS đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Định hướng 2: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong quản lý công nghiệp: Các nghiên  cứu về ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý.

  1. Nhân tố tác động đến chất lượng của thông tin kế toán trong môi trường tin học
  2. Cung cấp dịch vụ xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP HCM


Cập nhật 18/04/2021