Định hướng nghiên cứu

Định hướng nghiên cứu khoa học giai đoạn 2013 – 2015 


Định hướng 1: Nghiên cứu góp phần hoàn thiện các định chế pháp lý và mô hình quản trị doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế

  1. Áp dụng chuẩn mực Kế toán quốc tế IFRS đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
  2. Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính hợp nhất tại Việt Nam (2013-2017)
  3. Tác động của IFRS đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Định hướng 2: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong quản lý công nghiệp: Các nghiên  cứu về ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý.

  1. Nhân tố tác động đến chất lượng của thông tin kế toán trong môi trường tin học
  2. Cung cấp dịch vụ xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP HCM

Định hướng nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016 – 2020 (đang thực hiện)

Định hướng 1: Nghiên cứu các chính sách và các định chế pháp lý (tập trung vào lĩnh vực kế toán, tài chính và kiểm toán)

Định hướng 2: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý trong quản trị doanh nghiệp
Định hướng 3: Nghiên cứu về báo cáo tài chính, chất lượng thông tin trong báo cáo tài chính.

Cập nhật 18/10/2017Tổng truy cập: 1,255,508

89,218