Bộ môn Kiểm toán

Danh sách giảng viên Bộ môn Kiểm toánSTT

Họ và tên

 Nhiệm vụ

Địa chỉ email

1

ThS Hoàng Thị Mai Khánh

Giảng viên

khanhhtm@uel.edu.vn

2

TS Nguyễn Vĩnh Khương

Giảng viên khuongnv@uel.edu.vn

3

NCS.ThS Mai Thị Phương Thảo

Giảng viên

thaomtp@uel.edu.vn

      4 NCS.ThS Bùi Ánh Thành
Giảng viên thanhba@uel.edu.vn
5  TS Nguyễn Thị Lan Anh
Giảng viên chính anhntl@uel.edu.vn 
6  TS Nguyễn Hoàng Diệu Hiền Trưởng bộ môn hiennhd@uel.edu.vn 

7

NCS.ThS Trương Thị Hạnh Dung Giảng viên truongthihanhdung@uel.edu.vn
 8  NCS.ThS Dương Trọng Nhân Giảng viên dtnhan@uel.edu.vn

Tổng cộng: 08 giảng viên

Cập nhật 1/1/2024

Các môn học bậc đại học 

Môn bắt buộc:
1. Lý thuyết kiểm toán (dành cho các khối ngành kinh tế và quản lý)
2. Lý thuyết kiểm toán (chuyên ngành)
3. Kiểm toán 1 (Kiểm toán phần hành)
4. Kiểm toán 2 (Kiểm toán nâng cao)
5. Phân tích báo cáo tài chính
6. Kiểm soát và kiểm toán nội bộ
7. Đạo đức nghề nghiệp và quản trị doanh nghiệp
8. Kế toán quốc tế
9. Kế toán quản trị
10. Kế toán quốc tế nâng cao

Môn tự chọn:

1. Chuyên đề cuối khóa: Báo cáo tài chính hợp nhất
2. Chuẩn mực Trình bày BCTC Quốc tế (IFRS) (Kế toán quốc tế nâng cao)

Các môn học bậc cao học

Các môn học bậc thạc sỹ theo hướng ứng dụng

Môn bắt buộc:
1. Kiểm toán
2. Phân tích báo cáo tài chính
Môn tự chọn
1
. Kiểm soát và kiểm toán nội bộ
2. Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) (thay thế học phần luận văn)

Các môn học bậc thạc sỹ theo hướng nghiên cứu
Môn bắt buộc:
1. Kiểm toán
Môn tự chọn
1. Phân tích báo cáo tài chính
2. Kiểm soát và kiểm toán nội bộ