Bộ môn Kế toán

Danh sách Giảng viên Bộ môn Kế toán

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ email

1

Phó giáo sư - Tiến sỹ Phạm Quốc Thuần

Trưởng bộ môn, Giảng viên cao cấp

thuanpq@uel.edu.vn

2

Phó giáo sư, Tiến sỹ Phan Đức Dũng

Giảng viên cao cấp

dungpd@uel.edu.vn

3

Tiến sỹ Nguyễn Thị Khoa

Giảng viên chính

ntkhoa@uel.edu.vn 

4

Tiến sỹ Hồ Xuân Thủy

Giảng viên chính

hoxuanthuy@uel.edu.vn

5

Thạc sỹ Phạm Thị Huyền Quyên

Giảng viên

quyenpth@uel.edu.vn 

6

Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy

Giảng viên

thuyntt@uel.edu.vn 

7

NCS ThS.Lợi Minh Thanh

Giảng viên

minhthanhktkt@uel.edu.vn 

8

NCS.ThS Trần Thanh Thúy Ngọc

Giảng viên

ngocttt@uel.edu.vn

9

Thạc sỹ Nguyễn Chí Hiếu

Giảng viên

hieunc@uel.edu.vn 

10

TS.Nguyễn Thị Phượng Loan

Giảng viên

loanntp@uel.edu.vn 

   11 NCS Lưu Văn Lập Giảng viên  luuvanlap@uel.edu.vn

Tổng cộng: 11 giảng viên
Cập nhật 1/1/2024

Các môn học bậc đại học phụ trách:

Môn bắt buộc 
1. Nguyên lý kế toán (dành cho khối ngành kinh tế, quản lý và luật kinh doanh)
2. Kế toán tài chính (dành cho các khối ngành kinh tế và quản lý)
3. Kế toán tài chính  chuyên ngành 1
4. Kế toán tài chính chuyên ngành 2
5. Kế toán tài chính chuyên ngành 3
6. Thuế - thực hành và khai báo thuế
7. Kế toán phần hành 1 (Sổ sách và báo cáo kế toán)
8. Kế toán phần hành 2 (Phần mềm kế toán)

Các môn học bậc thạc sỹ theo định hướng ứng dụng:

Môn bắt buộc 
1. Kế toán tài chính
2. Kế toán tài chính nâng cao
3. Kế toán quản trị
Môn tự chọn 
1. Lý thuyết kế toán
2. Kế toán quốc tế
3. Kế toán công
4. Pháp luật kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam (thay thế học phần luận văn)

Các môn học bậc thạc sỹ theo định hướng nghiên cứu:


 Môn bắt buộc 
1. Kế toán tài chính
2. Lý thuyết kế toán
3. Kế toán quản trị
Môn tự chọn 
1. Kế toán quốc tế
2. Kế toán công