Hội đồng khoa

Hội đồng khoa 2021 - 2024

Quyết định số 394/QĐ-ĐHKTL ngày 15/4/2021 về việc thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo khoa KTKT của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật QĐ Hội đồng khoa học & đào tạo K.KTKT (16.4.2021).pdf

STT

Họ và tên

Chức vụ, nơi công tác

Nhiệm vụ

1

TS Hồ Xuân Thủy

Trưởng khoa KTKT

Chủ tịch

2

PGS.TS Phạm Quốc Thuần

Trưởng bộ môn Kế toán

Thư ký

3

ThS Nguyễn Chí Hiếu

Phó trưởng khoa KTKT

Ủy viên

4

ThS Hoàng Thị Mai Khánh

Phó trưởng phụ trách bộ môn Kiểm toán

Ủy viên

5

TS Nguyễn Vĩnh Khương

Giảng viên bộ môn Kiểm toán

Ủy viên

6

TS La Xuân Đào

Nguyên trưởng khoa KTKT

Ủy viên

7

PGS.TS Trần Thị Giang Tân

Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

Ủy viên

8

TS Trần Khánh Lâm

Tổng thư ký Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)

Ủy viên

9

Dương Phúc Kiên

ACCA, CPA VN, Chủ nhiệm cao cấp Bộ phận Kiểm toán, Công ty TNHH Ernst& Young VN

Ủy viên

 

Hội đồng khoa 2017 - 2020

QĐ 1196/QĐ-ĐHKTL ngày 3/11/2017 về việc thành lập Hội đồng khoa khoa KTKT của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật


1

TS

Nguyn Th Lan Anh

Trưởng khoa KTKT

Ch tch

2

TS

Phm Quc Thun

Ging viên b môn Kế toán

Thư

3

NCS

Hng Dương Sơn

Phó trưởng khoa KTKT

y viên

4

TS

H Xuân Thy

Trưởng b môn Kế toán

y viên

5

ThS

Đào Vũ Hoài Giang

Phó trưởng b môn ph trách Kim toán

y viên

6

PGS.TS

Phan Đc Dũng

Ging viên b môn Kế toán

y viên

7

TS

La Xuân Đào

Ging viên b môn Kim toán

y viên

8

TS

Nguyn Th Khoa

Ging viên b môn Kim toán

y viên

9

TS

Đng Xuân Cnh

Tng giám đc Công ty TNHH Tư vn và Kim toán RSM Vit Nam

y viên

10

TS

Trn Khánh Lâm

Tng thư ký Hi kim toán viên hành ngh Vit Nam (VACPA)

y viên

11

ThS

Nguyn Phương Mai

Giám đc điu hành Công ty C Phn Navigos Group Vit Nam

y viên

12

ThS

Hàng Nht Quang

Phó tng giám đc Công ty TNHH EY Vit Nam

y viên

13

Ông

Võ Quc Bo

Trưởng phòng Tài chính Công ty Lo'real Vit nam

y viên


Hội đồng tư vấn khoa 2014-2016


 

STT

Họ và tên

Chức danh Hội đồng tư vấn

1.

TS La Xuân Đào

Chủ tịch, Trưởng Bộ môn Kiểm toán

2.

PGS. TS Phan Đức Dũng

Ủy viên, Phó trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán

3.

TS Nguyễn Thị Lan Anh

Ủy viên, Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán kiểm trưởng bộ môn Kế toán

4.

TS Phạm Quốc Thuần

Ủy viên- Thư ký, Giảng viên bộ môn Kế toán

5.

NCS Hồng Dương Sơn

Ủy viên, Giảng viên bộ môn Kiểm toán

6.

TS Đặng Xuân Cảnh

Ủy viên, Tổng GĐ công ty TNHH Kiểm toán D.T.L

7.

TS Tăng Trí Hùng

Ủy viên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

8.

ThS Đinh Tấn Tưởng

Ủy viên, Phó GĐ công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt


Cập nhật ngày 5/10/2022