Quyết định xét miễn môn Kế toán tài chính (Accounting) và Kế toán quản trị 1 (Management Information)

Quyết định số 276/QĐ-ĐHKTL-ĐL Xét miễn môn học Kế toán tài chính (CFAB) (Accounting CFAB) đối với sinh viên chương trình Kế toán chất lượng cao bằng tiếng Anh

Chi tiết xem file: QĐ mien mon Ke toan tai chinh Accounting CFAB.PDF

Quyết định số 277/QĐ-ĐHKTL-ĐT Xét miễn môn học Kế toán quản trị 1 (CFAB) (Management Information (CFAB)) đối với sinh viên chương trình Kế toán chất lượng cao bằng tiếng Anh

Chi tiết xem file: QĐ mien mon Ke toan quan tri 1 Management Information CFAB (1).PDF

Trân trọng./.