NCKH sinh viên năm học 2015-2016 đã hoàn thành


Ngày nghiệm thu cấp khoa: 09/5/2016 tại phòng  A801

Quyết định thành lập hội đồng số 427/QĐ/ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 12/4/2016

  1. TS La Xuân Đào – Chủ tịch hội đồng
  2. NCS Phạm Quốc Thuần – Phản biện
  3. NCS Hồ Xuân Thủy – Phản biện
  4. NCS Hồng Dương Sơn - Ủy viên
  5. ThS Nguyễn Thị Phượng Loan - Ủy viên thư ký

Cộng: 5 thành viên

 

Stt

Tên đề tài

GVHD

Số lượng SV tham gia

Thông tin Nhóm sinh viên

Đề tài đã nghiệm thu cấp khoa

Đề tài tham dự Giải cấp Trường

Họ tên

MSSV

Nhiệm vụ

(Nhóm trưởng-NT/ Thành viên-TV)

1

Sự tác động của  thành phần tiền và thành phần dồn tích đến chất lượng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết tại sàn Hồ Chí Minh tại Việt Nam 2009 -2014.

ThS Nguyễn Thị Phượng Loan

3

Trần Phương Quỳnh

K134040486

Nhóm trưởng

x

x

Nguyễn Ngô Phúc Thịnh

K134091131

Thành viên

 

 

Trịnh Hải Linh

K144091217

Thành viên

 

 

2

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên Thuyết minh báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

ThS Nguyễn Chí Hiếu

5

Đỗ Huỳnh Vân Anh

K134091030

Nhóm trưởng

x

x

Hoa Huỳnh Phương Anh

K134091031

Thành viên

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

K134091033

Thành viên

 

 

Nguyễn Thị Lệ Huyền

K134091070

Thành viên

 

 

Nguyễn Tô Thị Thúy Vi

K134091149

Thành viên

 

 

3

Tác động của hội nhập cộng đồng kinh tế Asean (AEC) đến cơ hội  việc làm của sinh viên ngành Kế toán Trường Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Kinh tế Tp.HCM.

GVC TS La Xuân Đào

5

Nguyễn Hồng Anh

K144091158

Thành viên

x

x

Dương Thị Mai Duyên

K144091174

Thành viên

 

 

Giang Ngọc Mỹ Ngân

K144091223

Thành viên

 

 

Nguyễn Huệ Phi

K144091240

Thành viên

 

 

Hồ Thị Đoan Trang

K144091270

Nhóm trưởng

 

 

Số nhóm: 3

Số sinh viên tham gia:

13