QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Bước 1: Đầu tuần thứ 3 của tháng 3, sau khi có điểm báo cáo chuyên đề thực tập, SV đăng ký làm KLTN qua email khoaktkt@uel.edu.vn. Thời hạn và quy trình đăng ký xem trong Kế hoạch tốt nghiệp chính thức gửi tháng 9 hàng năm.

Bước 2: Khoa gửi cho sinh viên Kế hoạch bảo vệ KLTN cùng với Danh sách phân công hướng dẫn trước ngày chính thức thực hiện KLTN.

Bước 3: Sinh viên gặp GVHD và thực hiện hoàn thiện đề tài KLTN. Đối với những sinh viên có điểm học tập cao, nằm trong đối tượng làm KLTN, ngay từ đầu chủ động liên hệ GVHD để được định hướng hướng dẫn ngay từ khi làm báo cáo chuyên đề thực tập.

Bước 4: Vào cuối tuần thứ 3 tháng 3, Khoa gửi Danh sách sinh viên làm KLTN, Danh sách thành viên hội đồng bảo vệ cho Phòng Đào tạo ra Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ .

Bước 5: Trước ngày bảo vệ 3 tuần, Khoa gửi cho sinh viên: Danh sách sinh viên ở các Hội đồng, các công tác chuẩn bị trước ngày bảo vệ và trong khi bảo vệ. Ngày bảo vệ KLTN đã được gửi trong Kế hoạch tốt nghiệp tháng 9 hàng năm.

Bước 6: Sinh viên nộp 2 quyển Khóa luận tốt nghiệp (1 bìa cứng mạ vàng, 1 bìa thường) về Văn phòng Khoa. File được tập hợp cho nhóm trưởng của từng Hội đồng gửi về địa chỉ mail: khoaluantotnghiepktkt@gmail.com

Bước 7: Khoa tổ chức hội đồng bảo vệ và công bố điểm bảo vệ sau khi kết thúc Hội đồng. Mỗi hội đồng gồm có 3 thảnh viên.

Bước 8: Khoa gửi điểm KLTN cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.