Video 2016

Video tư vấn Tuyển sinh Hướng nghiệp năm 2016 khoa Kế toán - Kiểm toán, trường đại học Kinh Tế - Luật: ttps://drive.google.com/file/d/1EO8SJtHxL7xKVRanIaEGJdbJJIsd1SbA/view