Các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành


STT

Tên bài báo

Tác giả/nhiệm vụ

Tạp chí

Số xuất bản

Năm  xuất bản

1

Thông tư 128/2003/TT-BTC và vấn đề kế toán chênh lệch tỷ giá

TS Phan Đức Dũng

Tác giả

Tạp chí kế toán

47

4-2004

2

Một số ý kiến về phương pháp hạch toán và trình bày chênh lệch thuế thu nhập doanh nghiệp.

ThS Phạm Quốc Thuần

Đồng tác giả

Phát triển kinh tế

166

8-2004

3

Xử lý chênh lệch thuế thu nhập – chuẩn mực kế toán cần được ban hành.

ThS Phạm Quốc Thuần

Đồng tác giả

Tạp chí kế toán

49

8-2004

4

Hoa hồng đại lý theo thông tư 88/2004/TT-BTC. Thực trạng và giải pháp.

TS Phan Đức Dũng

Tác giả

Tạp chí kế toán

51

12-2004

5

Sự khác biệt giữa phương pháp vốn chủ sở hữu và phương pháp giá gốc đối với các khoản đầu tư vào công ty liên kết.

TS Phan Đức Dũng

Tác giả

Tạp chí kế toán

53

4-2005

6

Vướng mắc của doanh nghiệp khi thực hiện chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho”.

TS Phan Đức Dũng

Tác giả

Tạp chí kế toán

55

8-2005

7

Sự khác biệt giữa phương pháp ước tính và phương pháp trực tiếp khi lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

TS Phan Đức Dũng

Tác giả

Tạp chí kế toán

56

10-2005

8

Phương pháp phân bổ trong ước tính lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

TS Phan Đức Dũng

Tác giả

Tạp chí kế toán

59

3-2006

9

Phương pháp ghi nhận nghiệp vụ giảm giá hàng tồn kho.

ThS Phạm Quốc Thuần

Tác giả

Tạp chí kế toán

59

3-2006

10

Căn cứ pháp lý và phương pháp ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu.

ThS Phạm Quốc Thuần

Tác giả

Tạp chí kế toán

61

8-2006

11

Những vướng mắc khi thực hiện Luật thuế GTGT theo quy định mới.

ThS Phạm Quốc Thuần

Tác giả

Tạp chí kế toán

67

8-2007 

12

Những vướng mắc khi thực hiện Luật thuế TNDN theo quy định mới

ThS Phạm Quốc Thuần

Tác giả

Tạp chí kế toán

 

2 -2008

13

Đôi điều cần bàn về hạch toán thuế TNDN theo Luật thuế TNDN mới.

ThS Phạm Quốc Thuần - ThS Nguyễn Thị Khoa

Tạp chí kế toán

 

6- 2009

14

Chi phí tuân thủ thuế của các doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và giải pháp.

 

ThS La Xuân Đào

Đồng tác giả

Tạp chí công nghệ

 

9/2009

15

Đôi điều cần bàn về kế toán thuế đối với chênh lệch tỷ giá.

 

ThS Phạm Quốc Thuần, ThS La Xuân Đào

Tạp chí kế toán

 

10/2009

16

Những vướng mắc cần giải quyết khi hợp nhất báo cáo tài chính đối với những cổ phiếu của công ty mẹ do công ty con đầu tư.

 

TS Phan Đức Dũng

Tác giả

Tạp chí kế toán

84

12/2009