Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2016


TT

Tên công trình

Tác giả/nhiệm vụ

Cấp

Thời gian bắt đầu thực hiện

Ngày nghiệm thu

1

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán

Phạm Quốc Thuần (chủ nhiệm)

La Xuân Đào

Hồ Xuân Thủy

Nguyễn Chí Hiếu

Cơ sở

2014

10/2015

2

Đánh giá sự phù hợp của IFRS for SMEs: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Hồ Xuân Thủy (chủ nhiệm)

La Xuân Đào

Trương Thị Hạnh Dung

Đào Vũ Hoài Giang

Nguyễn Thị Phượng Loan

 Nguyễn Thị Thu Thủy

Cơ sở

2014

10/2015

3

Phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ

Nguyễn Thị Lan Anh (thành viên)

Tỉnh

2014

2015

4

Báo cáo thường niên- Thị trường tài chính Việt Nam 2015

Nguyễn Thị Phượng Loan (thành viên)

ĐHQG

6/2015

6/2016

 

Tổng cộng: 4