Thư mời tham gia viết bài hội thảo Khoa học cấp trường

Thời gian qua, Việt Nam đã có hàng loạt các đổi mới trong các quy định về kế toán, kiểm toán. Cụ thể, Luật Kế toán sửa đổi đã được Quốc hội thông qua 11/2015 và chính thức có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017, dự thảo chỉnh sửa, bổ sung các nội dung liên quan đến 8 chuẩn mực kế toán đã ban hành lấy ý kiến, TT 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán cũng đã ban hành. Điều đó thể hiện những nỗ lực cải cách, hoàn thiện hệ thống kế toán nói chung và chuẩn mực kế toán nói riêng để đáp ứng xu thế hội nhập kế toán ngày càng mạnh mẽ theo “Chiến lược kế toán-kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030” được Chính phủ phê duyệt theo QĐ 480/2013/QĐ-TTg. Do đó, Việt Nam cũng đang có những áp lực về hài hòa, hội tụ kế toán quốc tế tương tự như các quốc gia khác.


Khoa Kế toán Kiểm toán trân trọng thông báo thư mời viết bài cho hội thảo: “
Những vấn đề về Kế toán- Kiểm toán được quan tâm trong nghiên cứu khoa học và trong thực tiễn hiện nay” nhằm nhằm thảo luận và đưa ra những giải pháp cải cách kế toán- kiểm toán để đáp ứng xu hướng hội tụ kế toán quốc tế.

Những chủ đề cần trao đổi thảo luận bao gồm:

  • Kế toán:

-      Hội tụ kế toán quốc tế: thực trạng hội tụ của VN, kinh nghiệm áp dụng IFRS/IFRS for SMEs ở các quốc gia, định hướng hội tụ cho VN trong tương lai…

-      Những vấn đề còn tồn tại trong các quy định về kế toán- kiểm toán của VN thời gian vừa qua: Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán, TT 200/2014/TT-BTC…

-      Xu hướng nghiên cứu về kế toán: chất lượng thông tin báo cáo tài chính, tuân thủ chuẩn mực kế toán của DN Việt Nam…

  • Kiểm toán và các vấn đề quan tâm khác:

-      Những vấn đề quan tâm về kiểm toán: kiểm toán nội bộ, gian lận và sai sót, chất lượng kiểm toán…

-      Những vấn đề quan tâm khác: kế toán quản trị, đào tạo kế toán…

 THỜI GIAN VIẾT, NHẬN BÀI VÀ HOÀN THÀNH BẢN THẢO

-         Thời gian nhận bài: từ ngày 24/04/2017 đến ngày 10/08/2017

Các bài viết sau khi được Ban biên tập lựa chọn sẽ được đăng trên kỷ yếu hội thảo (NXB ĐHQG TPHCM). 

VUI LÒNG XEM YÊU CẦU VÀ THỂ LỆ THAM GIA GỬI BÀI THAM LUẬN TẠI ĐÂYTổng truy cập: 1,295,567

103,152