Quy định về Hoạt động Nghiên cứu Khoa học Sinh viên

Khoa Kế toán - Kiểm toán xin thông báo các quy định về hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên tại trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết xin xem thêm tại file đính kèm.

Công văn triển khai chương trình năm 2016Quy định về Nghiên cứu khoa học sinh viênTrân trọng.
(Khoa Kế toán - Kiểm toán)