KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN KIẾN TẬP

Quy định hướng dẫn kiến tập, thực hiện báo cáo kiến tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy khoa Kế toán - Kiểm toán.

Quy định năm 2020 + 2021: Kien tap 2020

Quy định năm 2023: Kiến tập 2022 - 2023.

Lưu ý: Nếu thay đổi sẽ cập nhật.

Trân trọng./.