Danh sách các bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành từ tháng 10/2014 - 6/2016


STT

Tên bài báo

Tác giả/nhiệm vụ

Tạp chí

Số

xuất bản

Năm

 xuất bản

1

Đẩy nhanh cổ phần hóa DNNN - Yêu cầu cấp bách hiện nay

Nguyễn Thị Khoa

 

Chuyên san Kinh tế luật và Quản Lý, Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, ĐHQG TPHCM

Số Qúy 2/2014

ISBN 1859 – 1258

 12-2014

2

Về phương pháp xác định và ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Phạm Quốc Thuần

 

Kế toán & Kiểm toán

ISSN 1859- 1914

Qúy 1+2/2015

3

Định hướng xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hòa hợp với chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hồ Xuân Thủy

Nguyễn Xuân Hưng

 

Phát triển Khoa học công nghệ

trang 41-49, Vol 18

Qúy 3-2015

4

Accounting information  system affecting efficiency of Vietnam’s small and medium enterprises in ASEAN Economic Community (AEC).

Phan Đức Dũng

Phạm Anh Tuấn

 

Tạp chí phát triển và hội nhập

Số 20 (30)

ISSN: 1859-428X

 

02-2015

5

Quản lý và phát triển dịch vụ xã hội ở Nhật Bản - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nguyễn Thị Khoa

 

Chuyên san Kinh tế luật và Quản Lý, Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, ĐHQG TPHCM

Quý 4/2014

ISBN 1859 – 1258.

 

 3-2015

6

Chất lượng thông tin báo cáo tài chính- tác động của các nhân tố bên ngoài: phân tích nghiên cứu tình huống tại Việt Nam

Phạm Quốc Thuần

La Xuân Đào

 

Phát triển khoa học & công nghệ, ĐHQG TPHCM

Tập 19, số Q1-2016, trang 61-70

ISSN 1859-0128

1-2016

7

Tác động của các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp đến tính thích đáng của chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính

Phạm Quốc Thuần

 

Phát triển kinh tế

 

 2-2016

8

Nhận thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa về chuẩn mực kế toán Việt Nam và nhu cầu áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hồ Xuân Thủy

 

Tạp chí Kinh tế- Kỹ thuật

Trang 22-35, số 13

3-2016

9

Ổn định tài chính, tăng trưởng và biến động kinh tế các nước ASEAN

Trần Thanh Thúy Ngọc Trần Hùng Sơn

 

Công nghệ ngân hàng

Số 121, trang 03

ISBN 1859 - 3682

 4-2016

10

Ổn định tài chính, tăng trưởng và biến động kinh tế các nước ASEAN

Trần Thanh Thúy Ngọc,Trần Hùng Sơn Nguyễn Thanh Liêm

 

Công nghệ ngân hàng

Số 03

ISSN 1859 - 3682

4-2016

Tổng cộng: 10