Danh sách giáo trình tài liệu tham khảo năm học 2017-2018STT

Tác giả

Tên sách

Năm nghiệm thu

Số trang

Năm XB - NXB

1

TS Hồ Xuân Thủy (chủ biên)

1. ThS Phạm Thị Huyền Quyên                                 
2. ThS Lợi Minh Thanh 
3
. ThS Nguyễn Thị Thu Thủy

4. TS Nguyễn Thị Khoa

5. ThS Trần Thanh Thúy Ngọc 

Sách tham khảo Kế toán tài chính (dùng cho sinh viên khối ngành Kinh tế và Quản lý)

ISBN: 978-604-73-5566-2

2017

368

Quý 3/2017 – ĐHQG - HCM

2

ThS Phạm Thị Huyền Quyên (chủ biên)

1. TS Hồ  Xuân Thủy
2. ThS Lợi Minh Thanh
3. ThS Nguyễn Thị Thu Thủy
4. TS Nguyễn Thị Khoa

5. ThS Trần Thanh Thúy Ngọc

Sách tham khảo Bài tập và bài giải Kế toán tài chính (dùng cho sinh viên khối ngành Kinh tế và Quản lý)

ISBN: 978-604-73-5567-9                     

2017

231

Quý 4/2017 – ĐHQG-HCM

3

TS Nguyễn Thị Khoa (Chủ biên), ThS Lợi Minh Thanh

Sách tham khảo Kế toán phần hành 1

ISBN: 978-604-73-5671-3

2018

428

Quý 1/2018 – ĐHQG-HCM