Danh sách các bài kỷ yếu hội thảo từ 2016 đến 2020

TT
Năm
Cấp tổ chức
Thông tin Hội nghị Tên bài báo Tên các tác giả Tác giả thuộc VNU Bài báo là sản phẩm của đề tài/ dự án Thuộc lĩnh vực
Tên Hội nghị Thời gian, nơi tổ chức
I. Hội nghị / hội thảo quốc tế
1 2016 Quốc tế International Scientific Conference. Intellectual Property and Trade: Law and Practical Experience. TP.HCM - Hội thảo quốc tế (UEL; NOIP; Indiana University) 7/12/2016 Thực thi cam kết về quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – Tạo động lực cho nền kinh tế Việt Nam phát triển Phan Đức Dũng Phan Đức Dũng
2 2017 Quốc tế 48th Annual Meeting of the Decision Sciences Institute 18-20/11/2017, Washington, D.C. The Impact of Cultural Dimension and Business Network on Foreign Companies Investing in Binh Duong Province, Vietnam Nguyễn Thị Lan Anh, Ali Saleh Safari A., Nguyễn Thị Lan Anh N/A Tài chính
3 2017 Quốc tế International Conference for Young Researchers in Economics and Business (ICYREB 2017) ĐH Kinh tế Đà Nẵng; 30/10/2017 Audit quality and earnings quality: Empirical evidence from Vietnam Nguyễn Vĩnh Khương, Phùng Anh Thư Nguyễn Vĩnh Khương N/A Kiểm toán
4 2017 Quốc tế International Conference for Young Researchers in Economics and Business (ICYREB 2017) ĐH Kinh tế Đà Nẵng; 30/10/2017 “Determinants of sustainability reporting quality: An empirical research on Vietnamese listed companies” Hoàng Thị Mai Khánh, Nguyễn Anh Tuấn Hoàng Thị Mai Khánh N/A Kế toán
5 2018 Quốc tế Hội thảo quốc tế "Thương mại và Phân phối" 14/12/2018, KonTum Financial statement’s information contributes to improving the competitiveness of Phan Đức Dũng và Nguyễn Thị Kiều Oanh Phan Đức Dũng 978-604-60-2872-7
6 2018 Quốc tế Hội thảo KH Quốc tế Viễn Cảnh Đông Nam Bộ lần 1: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Kinh 06/12/2018, ĐH Thủ Dầu Một Cost accounting model in value chain based on digital space contributes to the motivation for Phan Đức Dũng Phan Đức Dũng
7 2018 Quốc tế IMA 10/2018, VAA Ảnh hưởng ERP đến KTQT Nguyễn Vĩnh Khương, Nguyễn Thị Xuân Vy Nguyễn Vĩnh Khương Kế toán
8 2018 Quốc tế AsLEA 2018 8/2018, SMU Corporate tax avoidance and firm value: Evidence from Vietnam Nguyễn Vĩnh Khương Nguyễn Vĩnh Khương Kế toán
9 2018 Quốc tế 8th ASEAN Education Accounting workshop (ASEW) 6/12/2018, Jakarta, Indonesia Bài tham luận và bài viết: Accounting Education in VIETNAM Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Thị Lan Anh
10 2019 Quốc tế Kế toán Việt Nam Tương lai và Triển vọng-VIETNAM ACCOUNTANCY – FUTURE AND 25/5/2019, Hà Nội Environmental management accounting in the manufacturing enterprises in Vietnam Phan Đức Dũng và Lê Thị Diệu Linh Phan Đức Dũng ISBN: 978-604-79-2092-1
11 2019 Quốc tế 2019 Vietnam Sustainability Forum "Fostering Economic Growth and Inclusive Dociety For 17/1/2019, Hà Nội Development of Vietnamese Human Resources in Enterprises to meet the requirements Phan Đức Dũng Phan Đức Dũng
II. Hội nghị / hội thảo trong nước
1 2019 quốc gia Kế toán, kiểm toán trong thế giới số 14-15/12/2019 Tác động của các nhân tố bên ngoài đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại Việt Nam Tiến sĩ Phạm Quốc Thuần Tiến sĩ Phạm Quốc Thuần ? ?
2 2020 trường Cách Mạng Công nghiệp 4.0 và Hoạt động nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế 27/06/2020 Chất lượng thông tin báo cáo tài chính theo FASB & IASB 2018 -thực trạng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam Tiến sĩ Phạm Quốc Thuần Tiến sĩ Phạm Quốc Thuần ? ?
3 2019 quốc gia Đánh giá tác động của các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam tham gia đến lực lượng lao động trẻ và nền kinh tế Việt Nam 3/12/2019 Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Phan Đức Dũng &Huỳnh Hữu Nguyên Phan Đức Dũng Không Kinh tế, tài chính, kế toán
4 2019 quốc gia Xây dựng vùng du lịch văn hóa sinh thái Tây Nguyên: tiềm năng và những vấn đề 15/11/19 Nhận thức về trách nhiệm góp phần phát triển du lịch cộng đồng vùng Tây Nguyên Phan Đức Dũng &Huỳnh Hữu Nguyên Phan Đức Dũng Không Kinh tế, tài chính, kế toán
5 2019 quốc gia Thực trạng phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam 5/9/19 Kiểm soát hiệu quả hoạt động chuyển giá trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Nghiên cứu thực nghiệm tại tỉnh Bình Dương Phan Đức Dũng & Nguyễn Thị Hạnh Phan Đức Dũng Không Kinh tế, tài chính, kế toán
6 2019 quốc gia Đổi mới thể chế để phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm: Kinh nghiệm của một số quốc gia và Kinh nghiệm cho Việt Nam 12/6/2019 Cải cách thể chế tạo điều kiện để phát triển các ngành có lợi thế khi tự do hoá thương mại Phan Đức Dũng Phan Đức Dũng Không Kinh tế, tài chính, kế toán
7 2019 quốc gia Xây dựng cơ chế, chính sách nghiên cứu khoa học cho giảng viên trẻ các cơ sở GDĐH 21/09/2019 GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT Thạc sĩ Nguyễn Chí Hiếu Nguyễn Chí Hiếu ? ?
9 2019 trường Kiểm tra, đánh giá môn học chương trình chất lượng cao 11/10/2019 Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn chuyên ngành lớp chất lượng cao tại khoa Kế toán - Kiểm toán, trường đại học Kinh tế - Luật Thạc sĩ Trần Thanh Thúy Ngọc, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Diệu Hiền Thạc sĩ Trần Thanh Thúy Ngọc, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Diệu Hiền ? ?
10 2019 quốc gia Kế toán, kiểm toán trong thế giới số 14-15/12/2019 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán, trường hợp các doanh nghiệp sản xuất tại TP.HCM Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Phúc Thiên Nguyễn Thị Lan Anh ? ?
11 2019 trường Kiểm tra, đánh giá môn học chương trình chất lượng cao 11/10/2019 Kiểm tra, đánh giá môn học trong chuong trình chất lượng cao ngành kế toán - kiểm toán TS Nguyễn Thị Lan Anh, Ths Trương Thị Hạnh Dung TS Nguyễn Thị Lan Anh, Ths Trương Thị Hạnh Dung ? ?
8 2020 quốc gia Lựa chọn chính sách phục hồi kinh tế Việt Nam giai đoạn COVID-19 20/05/2020 Báo cáo chính sách thuộc phần A của kỷ yếu Hoàng Công Gia Khánh, Hoàng Trung Nghĩa, Huỳnh Thị Ngọc Lý, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Vĩnh Khương, Lê Đức Quang Tú, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hùng Sơn, Nguyễn Hồng Thắng Hoàng Công Gia Khánh, Hoàng Trung Nghĩa, Huỳnh Thị Ngọc Lý, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Vĩnh Khương, Lê Đức Quang Tú, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hùng Sơn ĐT2020-01,ĐT2020-02,ĐT2020-03 Kinh tế, tài chính, kế toán
II. Tọa đàm, Seminar cấp khoa
1 2019 9 Seminar "NCKH" 24/9/2019, A308, UEL Trình bày tham luận: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAMELS TRONG KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG CHO VAY CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM Nguyễn Hoàng Diệu Hiền Nguyễn Hoàng Diệu Hiền ? ?
2 2019 10 Lấy ý kiến thống nhất điều chỉnh hướng dẫn và đánh giá Báo cáo thực tập và KLTN hệ đại học chính quy 8/10/2019, A801, UEL Trình bày tham luận: XÂY DỰNG THẺ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN Nguyễn Hoàng Diệu Hiền Nguyễn Hoàng Diệu Hiền Giáo dục
3 2020 5 Lấy ý kiến thống nhất điều chỉnh hướng dẫn và đánh giá Báo cáo kiến tập hệ đại học chính quy 20/5/2020, A801 Tổ chức và hướng dẫn kiến tập hiệu quả cho SV ngành KTKT, UEL Nguyễn Hoàng Diệu Hiền Nguyễn Hoàng Diệu Hiền Giáo dục
4 2019 9 Seminar "NCKH" 24/9/2019, A308, UEL Trình bày tham luận: CHIA SẺ KINH NGHIỆM CÔNG BỐ TẠP CHÍ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ Nguyễn Vĩnh Khương Nguyễn Vĩnh Khương Giáo dục
5 2020 5 Lấy ý kiến thống nhất điều chỉnh hướng dẫn và đánh giá Báo cáo kiến tập hệ đại học chính quy 20/5/2020, A801 Trình bày tham luận: Tích hợp hoạt động kiến tập trong CTĐT Nguyễn Vĩnh Khương Nguyễn Vĩnh Khương Giáo dục
6 2019 10 Lấy ý kiến thống nhất điều chỉnh hướng dẫn và đánh giá Báo cáo thực tập và KLTN hệ đại học chính quy 8/10/2019, A801, UEL Trình bày tham luận: HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, THỰC HIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP & KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hồ Xuân Thủy Hồ Xuân Thủy Giáo dục
7 2020 5 Lấy ý kiến thống nhất điều chỉnh hướng dẫn và đánh giá Báo cáo kiến tập hệ đại học chính quy 20/5/2020, A801 Trình bày tham luận: Tổ chức và hướng dẫn kiến tập hiệu quả cho SV ngành KTKT, UEL Hồ Xuân Thủy Hồ Xuân Thủy Giáo dục
8 2019 10 Lấy ý kiến thống nhất điều chỉnh hướng dẫn và đánh giá Báo cáo thực tập và KLTN hệ đại học chính quy 8/10/2019, A801, UEL Trình bày tham luận: ĐÓNG GÓP QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, THỰC HIỆN BCTT VÀ KLTN Hoàng Thị Mai Khánh Hoàng Thị Mai Khánh Giáo dục
9 2019 11 Seminar "NCKH" 15/11/2019, Đà Lạt Trình bày tham luận: Một số trao đổi về đề cương chi tiết môn học bộ môn Kiểm toán Hoàng Thị Mai Khánh Hoàng Thị Mai Khánh Giáo dục
10 2019 10 Lấy ý kiến thống nhất điều chỉnh hướng dẫn và đánh giá Báo cáo thực tập và KLTN hệ đại học chính quy 8/10/2019, A801, UEL ĐÁNH GIÁ KLTN NGÀNH KẾ TOÁN THEO CHUẨN AUN Phạm Quốc Thuần Phạm Quốc Thuần Giáo dục
11 2019 11 Seminar "NCKH" 15/11/2019, Đà Lạt Trình bày tham luận: Kế toán thuế cho các trường hợp khuyến mại, tiêu dùng nội bộ, chiết khấu thương mại Phạm Quốc Thuần Phạm Quốc Thuần ? ?
12 2020 4 Seminar "NCKH" 15/4/2020, Trực tuyến Trình bày tham luận: Luận bàn về các giả thuyết của kế toán Phạm Quốc Thuần Phạm Quốc Thuần ? ?
13 2019 10 Lấy ý kiến thống nhất điều chỉnh hướng dẫn và đánh giá Báo cáo thực tập và KLTN hệ đại học chính quy 8/10/2019, A801, UEL ĐỀ XUẤT NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Nguyễn Chí Hiếu Nguyễn Chí Hiếu Giáo dục
14 2019 11 Seminar "NCKH" 15/11/2019, Đà Lạt Trình bày tham luận: Thuế GTGT, TNDN liên quan đến tiêu dùng nội bộ, trao đổi, trả thay lương, biếu tặng cho, khuyến mãi, hàng mẫu Nguyễn Chí Hiếu Nguyễn Chí Hiếu ? ?
15 2020 5 Lấy ý kiến thống nhất điều chỉnh hướng dẫn và đánh giá Báo cáo kiến tập hệ đại học chính quy 20/5/2020, A801 Đề xuất các nội dung khi sinh viên đi kiến tập Nguyễn Chí Hiếu Nguyễn Chí Hiếu Giáo dục
16 2020 4 Seminar "NCKH" 15/4/2020, Trực tuyến Trình bày tham luận: Phương pháp dạy học sư phạm số trong công nghệ 4.0 Mai Thị Phương Thảo Mai Thị Phương Thảo Giáo dục
17 2020 5 Lấy ý kiến thống nhất điều chỉnh hướng dẫn và đánh giá Báo cáo kiến tập hệ đại học chính quy 20/5/2020, A801 Trình bày tham luận: Xây dựng quy định hướng dẫn đánh giá báo cáo kiến tập của SV ngành KTKT Mai Thị Phương Thảo Mai Thị Phương Thảo Giáo dục
18 2020 4 Seminar "NCKH" 15/4/2020, Trực tuyến Trình bày tham luận: IAS 41 — Agriculture Trương Thị Hạnh Dung Trương Thị Hạnh Dung ? ?
19 2020 5 Lấy ý kiến thống nhất điều chỉnh hướng dẫn và đánh giá Báo cáo kiến tập hệ đại học chính quy 20/5/2020, A801 Trình bày tham luận: Format báo cáo kiến tập cho sinh viên các khóa khoa KTKT Trương Thị Hạnh Dung Trương Thị Hạnh Dung Giáo dục
20 2020 4 Seminar "NCKH" 15/4/2020, Trực tuyến Trình bày tham luận: Các công cụ giảng dạy online Lưu Văn Lập Lưu Văn Lập Giáo dục
21 2019 10 Lấy ý kiến thống nhất điều chỉnh hướng dẫn và đánh giá Báo cáo thực tập và KLTN hệ đại học chính quy 8/10/2019, A801, UEL HOÀN THIỆN NỘI DUNG HƯỚNG DẪN, ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KIẾN TẬP, THỰC TẬP CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo dục
22 2020 5 Lấy ý kiến thống nhất điều chỉnh hướng dẫn và đánh giá Báo cáo kiến tập hệ đại học chính quy 20/5/2020, A801 Tổ chức công tác kiến tập, xây dựng nội dung môn kiến tập Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo dục
23 2019 10 Lấy ý kiến thống nhất điều chỉnh hướng dẫn và đánh giá Báo cáo thực tập và KLTN hệ đại học chính quy 8/10/2019, A801, UEL GÓP Ý VỀ BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN Phạm Thị Huyền Quyên Phạm Thị Huyền Quyên Giáo dục

 

STT Tên bài Tác giả/nhiệm vụ Tên Hội thảo Nơi tổ chức Ngày tổ chức
1 Nâng cao vai trò của cố vấn học tập trong học tập và rèn luyện của SV Trần Thanh Thúy Ngọc Tọa đàm "Vai trò của cố vấn học tập" Trường ĐH Kinh tế - Luật 1/2016
2 Thành viên Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Việt Nam được gì khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực Phan Đức Dũng
Nguyễn Hồng Thu
Hội thảo Khoa học: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam Cấp Tỉnh Bình Dương - Đại học Thủ Dầu Một 22/1/2016
3 Thành viên Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam Phan Đức Dũng
Đỗ Thị Ý Nhi
Hội thảo Khoa học: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam Cấp Tỉnh Bình Dương - Đại học Thủ Dầu Một 22/1/2016
4 Chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết Phan Đức Dũng
Nguyễn Thị Diện
Hội thảo Khoa học: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam Cấp Tỉnh Bình Dương - Đại học Thủ Dầu Một 22/1/2016
5 Báo cáo nguồn lực tri thức và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp góp phần hoàn thiện báo cáo tài chính của doanh nghiệp Việt Nam hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN Phan Đức Dũng
Phạm Văn Dược
Hội thảo Khoa học: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam Cấp Tỉnh Bình Dương - Đại học Thủ Dầu Một 22/1/2016
6 Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến thông tin tài chính của doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM Phan Đức Dũng; Hội thảo Khoa học: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam Cấp Tỉnh Bình Dương - Đại học Thủ Dầu Một 22/1/2016
7 Vận dụng thẻ điểm cân bằng để đo lường thành quả hoạt động: Nghiên cứu công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai Phan Đức Dũng
Trần Thị Như Ý
Hội thảo Khoa học: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam. Cấp Tỉnh Bình Dương - Đại học Thủ Dầu Một 22/1/2016
8 The Impact of Government Policies on MNCs’ Locational Decision: The Vietnam case N T Lan Anh
Ali Saleh
the 47th Southwest Decision Sciences Institute Annual Meeting Oklahoma City, UK 3/2016
9 Chuyển giá trong khu vực doanh nghiệp FDI tại Việt Nam – Trường hợp ngành gia công may tại Thành phố HCM La Xuân Đào
Phan Giang Tiến
Hội thảo khoa học Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới – Những thành tựu và hạn chế. ĐHQG -TP HCM
2015978-604-73-3715-6
3/2016