Brochure 2021

Video tư vấn Tuyển sinh Hướng nghiệp năm 2021 khoa Kế toán - Kiểm toán, trường đại học Kinh Tế - Luật: https://www.youtube.com/watch?v=BUZuKIc19Ko