Danh sách các bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước từ 2016 đến 2020

STT
Tháng
Năm
Thông tin tạp chí
Chỉ số xuất bản
ISSN
Điểm tạp chí thuộc danh mục HĐCSGSNC(0-0,25
..0-1,25)
Tên bài báo
Tác giả chính
Các tác giả
Bài báo là sản phẩm của đề tài/ dự án*
Tin tạp chí Vol, No, pp
1 1 2016 Phát triển khoa học & công nghệ, ĐHQG TPHCM Tập 19, số Q1-2016, trang 61-70
ISSN 1859-0128
Chất lượng thông tin báo cáo tài chính- tác động của các nhân tố bên ngoài: phân tích nghiên cứu tình huống tại Việt Nam Phạm Quốc Thuần La Xuân Đào
2 2 2016 Phát triển kinh tế Tác động của các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp đến tính thích đáng của chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính Phạm Quốc Thuần
3 3 2016 Tạp chí Kinh tế- Kỹ thuật Trang 22-35, số 13 Nhận thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa về chuẩn mực kế toán Việt Nam và nhu cầu áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Hồ Xuân Thủy
4 4 2016 Công nghệ ngân hàng Số 121, trang 03
ISBN 1859 - 3682
Ổn định tài chính, tăng trưởng và biến động kinh tế các nước ASEAN Trần Thanh Thúy Ngọc Trần Hùng Sơn Nguyễn Thanh Liêm
5 2016 Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một Tháng 8/ 2016 1859-4433 Thành viên Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương-Cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam Phan Đức Dũng Phan Đức Dũng
6 2016 VNU Journal of Science: Economics and Business số: 32 (5E) ngày: Tháng 12/2016 Nguyễn Vĩnh Khương Nguyễn Vĩnh Khương
7 2016 Chuyên san Kinh Tế, Luật và Quản Lý, Tạp Chí Phát Triển Khoa học Công Nghệ ĐHQG TPHCM Số 19, Qúy 4/2016, trang 81-91 1859-4433 Nhận diện hành vi quản trị lợi nhuận thực tế của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Phượng Loan Nguyễn Thị Phượng Loan
8 2016 Tạp chí Phát triển Khoa học và cộng nghệ, nhà xuất bản ĐHQG Tp.HCM Số 19, Quý 3/2016 1859-4433 Minh bạch thông tin trước thềm hội nhập AEC. Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Thị Lan Anh
9 2017 Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một Tháng 4/ 2017 1859-4433 Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết Phan Đức Dũng Phan Đức Dũng
10 2017 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán Tháng 4/2017(163) 1859-1914 Chuẩn mực báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa-kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam Hồ Xuân Thủy Hồ Xuân Thủy
11 2017 Tạp chí công nghệ ngân hàng 134,5, 93-102 – Tháng 5/2017 1859 - 3682 Tác động của lãi cơ bản trên cổ phiếu và hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Vĩnh Khương Nguyễn Vĩnh Khương
12 2017 Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán 115, 5, 34-40 – Tháng 5/2017 1859 -1671 Đo lường tính so sánh được của thông tin báo cáo tài chính Nguyễn Vĩnh Khương Nguyễn Vĩnh Khương
13 2017 Tạp chí khoa học Đại học Mở HCM 54, 3, 120-130 – Tháng 6/2017 1859 - 3453 Ảnh hưởng tín hiệu gian lận và lãi cơ bản trên cổ phiếu đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Vĩnh Khương Nguyễn Vĩnh Khương
14 2017 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán Số 5/2017 (164) 1859-1914 Tính đáng tinh cậy và trình bày trung thực của chất lượng thông tin báo cáo tài chính- cơ sở lý luận và thực trạng trong các doanh nghiệp tại Việt Nam Phạm Quốc Thuần Phạm Quốc Thuần
15 2017 Chuyên san Kinh tế Luật và Quản lý Q2/2017 Tính thích hợp của Chất lượng thông tin báo cáo tài chính- cơ sở lý luận và thực trạng trong các doanh nghiệp tại Việt Nam Phạm Quốc Thuần Phạm Quốc Thuần
16 2017 International Journal of Business and Management Invention T4/2017 ISSN (Online): 2319 – 8028, ISSN (Print): 2319 – 801X An investigation on elasticity of inputs and returns to scale of enterprises in the Mekong River Delta, Vietnam La Xuân Đào La Xuân Đào
17 2017 Tạp chí Công nghệ ngân hàng Tháng 5/2017(134) 1859-3682 Hiệu quả và thu hồi theo qui mô của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Tỉnh Long An La Xuân Đào La Xuân Đào
18 4 2017 Khoa học Kinh tế (ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng) 5 (04)/2017 0866 7969 Mức độ ảnh hường của những khía cạnh thẻ điểm cân bằng (balance scorecard – BSC) đến hiệu quả hoạt động của các DN VN Phan Đức Dũng Nguyễn Mai Nhung
19 6 2017 Khoa học Quản lý và Kinh tế (ĐH Kinh tế - Huế) 3 (6)/2017 2354 1350 Nghiên cứu những nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị tại các DN thủy sản ở những tỉnh ven biển VN Phan Đức Dũng Trần Thị Kim Ngân
20 11 2017 Khoa học và Đào tạo 01 -2017 (11/2017) 2354-0567 Các yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của quy trình quản lý thuế thu nhập cá nhân Phan Đức Dũng Nguyễn Thị Như Ý
21 8 2017 Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán 118, 8, 47-54 1859 -1671 0.25 Động cơ và cách thức thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận thông qua các thủ thuật kế toán Nguyễn Vĩnh Khương Phùng Anh Thư
22 7 2017 VNU Journal of Science: Economics and Business 33, 2E, 27-38 0866 -8612 0.5 The Effect of Top Executive Gender on Accrual Earnings Management: Sample Analysis of Vietnamese Listed Firms Nguyễn Vĩnh Khương Phùng Anh Thư, Đinh Thị Thu Thảo
23 7 2017 Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán 168, 7, 18-22 1859 -4093 0.5 Tính so sánh được trong đặc điểm định tính của thông tin tài chính hữu ích Nguyễn Vĩnh Khương Phùng Anh Thư
24 9 2017 Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán 119, 9,30-37 1859 -1671 0.25 Vai trò của khai phá dữ liệu trong lĩnh vực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo Nguyễn Vĩnh Khương Phùng Anh Thư
25 10 2017 Journal of Science Ho Chi Minh City Open University, 7, 3, 82-95 1859 -3453 0.5 Investigating income smoothing: Empirical evidence from Vietnam’s listed companies Nguyễn Vĩnh Khương Phùng Anh Thư
26 10 2017 Tạp chí Khoa học - Đại Học Văn Hiến 5,4,42-49 1859-2961 0.25 Tín hiệu gian lận và khả năng hoạt động liên tục các công ty bị hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Vĩnh Khương Phùng Anh Thư
27 11 2017 Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán 121,11, 27-32 1859 -1671 0.5 Ảnh hưởng của dữ liệu lớn đến nghề nghiệp kế toán Nguyễn Vĩnh Khương -
28 12 2017 VNU Journal of Science: Economics and Business 33, 5E, 100-107 0866 -8612 0.5 CEO characteristics and Timeliness of financial reporting of Vietnamese listed companies Nguyễn Vĩnh Khương Nguyễn Thị Xuân Vy
29 12 2017 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 29,5, 126-135 0.5 Khả năng vi phạm giả định hoạt động liên tục các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Vĩnh Khương Phùng Anh Thư
30 5 2018 Kế toán và Kiểm toán 5/2018 (176) 1859-1914 0.5 Áp dụng IFRS cho SMEs tại VN – những vấn đề cần quan tâm Hồ Xuân Thủy -
31 6 2018 Chuyên san Kinh tế - Luật 1/6/2018 Giấy XN 0.5 Tác động của các nhân tố bên trong doanh nghiệp đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại Việt Nam Phạm Quốc Thuần -
32 2 2018 Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán 124,2, 20-28 0.25 Đánh giá thang đo thái độ hoài nghi nghề nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam Nguyễn Vĩnh Khương -
33 4 2018 Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn 12,2,37-45 0.5 Tác động của phân tích dữ liệu và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đến kế toán quản trị Nguyễn Vĩnh Khương Phùng Anh Thư
34 3 2018 Tạp chí khoa học kinh tế 6, 1,14-26 0.5 Tác động của đặc trưng doanh nghiệp đến hành vi quản trị lợi nhuận tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Vĩnh Khương Phùng Anh Thư
35 7 2019 Tạp chí Công Thương 0866-7756 ISSN 0,5 ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG QUỐC TẾ VÀO VIỆT NAM Thạc sĩ Nguyễn Chí Hiếu ?
36 12 2019 Tạp chí Khoa học và Đào tạo (ĐH Công nghệ Sài Gòn) Số 02 -2019 (12/2019) 2354-0567 Không Chính sách định giá chuyển giao trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Phan Đức Dũng Huỳnh Nguyên ­Không
37 12 2019 Tạp chí khoa học kinh tế (Đại học kinh tế Đà Nẵng) Số 7 (04) -2019 (12/2019) 0866-7969 0.5 Đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách định giá chuyển giao của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (SEM) Phan Đức Dũng Huỳnh Hữu Nguyên Không
38 10 2019 Tạp chí công thương Số 18 (10/2019) 0866-7756 0.5 Đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách định giá chuyển giao của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Phan Đức Dũng Nguyễn Thị Hạnh
39 7 2019 Tạp chí khoa học kinh tế (Đại học kinh tế Đà Nẵng) Số 7 (02) -2019 (7/2019) 0866-7969 0.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất ở vùng duyên hải miền Trung Việt Nam Phan Đức Dũng Lê Thị Diệu Linh Không
40 2 2019 Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một Issue 1(40) Feb 2019 ISSN 1859-4433 0.25 Cost accounting model in value chain based on digital space contributes to the motivation for Vietnamese enterprises to develop sustainably Phan Đức Dũng Nguyễn Hồng Thu Không
41 5 2019 Tạp chí tài chính tiền tệ 11, 2019, 25-29 ISSN 1859-4433 0.5 Ứng dụng hệ thống xếp hạng quốc tế trong đánh giá năng lực ngân hàng của Việt Nam Nguyễn Hoàng Diệu Hiền Không
42 10 2019 Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán 142,8,11-19 1859 -1671 0.25 Ứng dụng một số kỹ thuật phân tích dữ liệu vào các thủ tục đánh giá rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính Nguyễn Vĩnh Khương Nguyễn Ngọc Tuệ Minh Không
43 12 2019 Tạp chi khoa học-ĐH Qui Nhơn 13,6,96-106 1859-0357 0.5 VẬN DỤNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN TRONG THỬ NGHIỆM CƠ BẢN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Nguyễn Vĩnh Khương Nguyễn Ngọc Tuệ Minh Không
44 5 2020 Tạp chí kế toán kiểm toán 5(200), 21-32 1859-1914 ISSN 0,5 Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam Tiến sĩ Phạm Quốc Thuần, Nguyễn Công Cường ?
45 3 2020 Tạp chí kế toán kiểm toán 3(198), 35-39 1859-1914 ISSN 0,5 Thực trạng chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam Tiến sĩ Phạm Quốc Thuần ?
46 6 2020 Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ ĐHQG TPHCM ? ? ISSN 0,5 Tác động của kiểm toán và kiểm soát nội bộ đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam Tiến sĩ Phạm Quốc Thuần ?
47 4 2020 Tạp chí kinh tế & phát triển xác nhận đăng 1859-0012 1 ĐA DẠNG HÓA VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Trần Hùng sơn Nguyễn Vĩnh Khương, Nguyễn Thị yến Nhi Không
48 4 2020 Tạp chí kinh tế & phát triển xác nhận đăng 1859-0012 1 HÀNH VI TRÁNH THUẾ VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG NỢ: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM Nguyễn Vĩnh Khương Nguyễn Thùy Trang Không
49 5 2020 Tạp chí kinh tế & phát triển xác nhận đăng 1859-0012 1 PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH, CHU KỲ KINH DOANH VÀ RỦI RO NGÂN HÀNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á Trần Hùng sơn Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Vĩnh Khương Không
50 4 2020 Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán 150,4,18-25 1859 -1671 0.25 Ứng dụng công nghệ Blockchain trong kế toán tài chính Nguyễn Vĩnh Khương Không
51 6 2020 Tạp chí kinh tế & phát triển xác nhận đăng 1859-0012 1 TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐẾN HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM Nguyễn Vĩnh Khương Nguyễn Thanh Liêm CS/2019-07
52 6 2020 Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ISSN 0,5 Các nhận tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Tiến sĩ Hồ Xuân Thủy ?