Danh sách giáo trình, tài liệu tham khảo xuất bản năm học 2018-2019

STT

Tác giả

Tên sách

Năm nghiệm thu

Số trang

Ngày XB - NXB

1

TS Hồ Xuân Thủy, ThS Phạm Thị Huyền Quyên (đồng chủ biên)

1. TS Phạm Quốc Thuần
2. TS Nguyễn Thị Khoa
3
. ThS Nguyễn Thị Thu Thủy
4. ThS Trần Thanh Thúy Ngọc 
5. ThS Nguyễn Chí Hiếu
6. ThS Lợi Minh Thanh 


Sách tham khảo Bài tập Kế toán tài chính (dùng cho sinh viên khối ngành Kinh tế và Quản lý)

ISBN: 978-604-73-6651-7

2018

495

Quý 4/2018 – ĐHQG - HCM

2

TS Phạm Quốc Thuần (chủ biên)

1. TS Nguyễn Thị Lan Anh
2. TS La Xuân Đào
3. TS Hồ Xuân Thủy
4. TS Nguyễn Thị Khoa
5. ThS Phạm Thị Huyền Quyên
6. ThS Nguyễn Thị Thu Thủy
7. ThS Trần Thanh Thúy Ngọc
8. ThS Nguyễn Chí Hiếu
9. ThS Lợi Minh Thanh


Sách tham khảo Bài tập Nguyên lý kế toán (dùng cho sinh viên khối ngành Kinh tế và Quản lý)

ISBN: 978-604-73-6552-4

2018

207

Quý 4/2018 – ĐHQG-HCM