Chuyên đề môn học Kế toán tài chính 2

Vào sáng ngày 7/12/2023, tại phòng học B1.505 đã diễn ra chuyên đề Ảnh hưởng của áp dụng CMKT đến phân tích bức tranh tài chính của DN cho lớp K21409C, K21409T. Các nội dung trình bày nhằm giúp sinh viên năm 3 tìm hiểu việc hiểu đúng, áp dụng đúng VAS/IFRS trong việc đánh giá bức tranh tài chính của DN. Báo cáo viên là anh Nguyễn Trọng Tuấn Phụ trách KTQT tại công ty TNHH Jotun VN (CSV khoa KTKT).