CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

 

Theo QĐ số 1643/QĐ-ĐHQG ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, trường Đại học Kinh tế - Luật đã ban hành quyết định về việc áp dụng Chương trình đào tạo Kế Toán - Cử Nhân Tài Năng cho khóa 17. 

(Xem nội dung chi tiết trong file đính kèm)

Chương trình Cử Nhân Tài Năng:

Trân trọng./.