CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật đã ban hành Quyết định số 1458/QĐ-ĐHKTL ngày 22 tháng 08 năm 2019 về việc áp dụng Chương trình đào tạo Kế toán Đại trà, Kế toán Chất lượng cao và Kế toán Chất lượng cao hoàn toàn bằng Tiếng Anh cho khóa 19, 20. 

(Xem nội dung chi tiết trong file đính kèm)

Chương trình Đại trà:
Chương trình Chất lượng cao:

Chương trình Kế toán Chất lượng cao hoàn toàn bằng Tiếng Anh:

Trân trọng./.