Lớp học Học kỳ doanh nghiệp: phối hợp với Deloitte giảng dạy học phần "Audit Simulation" trong môn học Kiểm toán 2

Theo thỏa thuận được ký kết giữa khoa KTKT- UEL và bộ phận Kiểm toán của Deloitte trong vòng 03 năm, Khoa Kế toán - Kiểm toán sẽ phối hợp các chuyên gia của Deloitte trực tiếp tham gia giảng dạy cùng giảng viên tháng 9 hàng năm với thời lượng 30 tiết, trong 06 tuần. Đây là chương trình dành cho sinh viên năm 4 (chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán - HK7).

 

Đây là các hình ảnh lớp đầu tiên diễn ra lớp học Audit Simulation từ ngày 31/8 -28/9/2023 tại phòng B1.502 và B1.505 cho 02 lớp K20409 và K20409C, với mong muốn sinh viên khoa KTKT tiếp cận thực tế đang diễn ra ở doanh nghiệp.