Kiến tập K22405CA 24-26/4/2024 ở Nha Trang

Từ ngày 22/4/2024 đến 26/4/2024, sinh viên lớp K22405CA cùng CVHT ThS Dương Trọng Nhân tham gia kiến tập tại Công ty TNHH Làng Yến Mai Sinh - Khánh Hòa, Nha Trang.