Chuyên đề môn học Kế toán máy tính

Vào chiều ngày thứ 2 ngày 22/4/2024, tại phòng học B1.501 đã diễn ra chuyên đề Quy định về hóa đơn điện tử, lập, hủy, điều chỉnh, thực hiện báo cáo hóa đơn hàng kỳ và cách nhận diện hóa đơn có nguy cơ rủi ro cho lớp K21409. Các nội dung trình bày nhằm giúp sinh viên năm 3 để cập nhật các quy định của thuế về hóa đơn điện tử, nâng cáo kỹ năng thực hành và kinh nghiệm trong quản lý hóa đơn. Báo cáo viên là chị Nguyễn Lệ Hiền Thảo hiện đang công tác vị trí Quản lý hợp tác đào tạo MISA khu vực phía Nam.