CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2023

Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật đã ban hành Quyết định số 984/QĐ-ĐHKTL ngày 19 tháng 07 năm 2023 về việc áp dụng Chương trình đào tạo Kế toán năm 2023

(Xem nội dung chi tiết trong file đính kèm)