CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2023

Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật đã ban hành Quyết định số 984/QĐ-ĐHKTL ngày 19 tháng 07 năm 2023 về việc áp dụng Chương trình đào tạo Kiểm toán năm 2023

(Xem nội dung chi tiết trong file đính kèm)

Chương trình đào tạo kiểm toán năm 2023