Báo cáo tình hình học tập CFAB của sinh viên

Vừa qua, dưới sự phối hợp đào tạo giữa Khoa Kế toán - Kiểm toán và ICAEW, kết quả học tập chương trình CFAB của sinh viên như sau: 

Bên cạnh đó, các sinh viên đã tham dự học bổng Ươm mầm tài năng đã thi và đạt kết quả như sau: 

Trong thời gian tới, chất lượng đào tạo sẽ ngày càng hoàn thiện tốt hơn nữa nhằm giúp các sinh viên đạt kết quả cao và mang lại nhiều ưu thế trong mắt các nhà tuyển dụng.