Danh sách giáo trình, tài liệu tham khảo xuất bản năm học 2020-2021

 

STT Tên sách Tên nhà xuất bản Năm xuất bản Tên tác giả Tên đồng tác giả (nếu có)
1 Sách chuyên khảo “Khung pháp lý phát triển công nghệ tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam" ĐHQG-HCM 2020 PGS TS Hoàng Công Gia Khánh và TS Trần Hùng Sơn (chủ biên)
2 Sách tham khảo “Thuế - thực hành và khai báo thuế" ĐHQG-HCM 2020 TS Phạm Quốc Thuần và ThS Nguyễn Chí Hiếu (đồng chủ biên) TS Nguyễn Thị Lan Anh, Đặng Văn Cường