Báo cáo chuyên đề cho môn học Chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Vào sáng ngày thứ 2 ngày 6/5/2024, tại phòng học A812 đã diễn ra chuyên đề Chuẩn mực kế toán quốc tế - Một số trường hợp áp dụng đặc thù trên thực tế cho lớp K21405CA. Các nội dung trình bày nhằm giúp sinh viên năm 3 để Bổ sung kinh nghiệm thực tế khi áp dụng IFRS. Báo cáo viên là anh Đinh Tiên Hoàng, Senior manager, Công ty TNHH BDO Consulting (Việt Nam) (cựu sinh viên khoa KTKT).